Schoolplan

Gezamenlijke missie, beloften en ambities schoolbestuur

SBO De Bonte Vlinder is een school dat valt onder stichting De Haagse Scholen. Vanuit onze stichting De Haagse Scholen bieden wij openbaar onderwijs vanuit de missie: ‘We bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen’. We werken voor een grote diversiteit aan leerlingen, met verschillende onderwijsbehoeften. Een aanzienlijk deel van onze scholen verzorgt onderwijs voor leerlingen uit meer dan 50 landen. Soms meer dan 20 nationaliteiten in een klas. Iedere school staat in een eigen stedelijke context, daarom zijn onze scholen heel divers.

Onze identiteit ligt vast in het aanbieden van openbaar onderwijs. Vanzelfsprekend betekent dit toegankelijkheid voor ieder kind. Ook wordt onze identiteit bepaald door een sterk gedifferentieerde vraag en onze opdracht om deze diversiteit niet te laten leiden tot ongelijkheid in kansen. Wij werken aan het waarmaken van onze missie en doen daarbij de volgende zes beloftes aan leerlingen en ouders:

• Wij kennen ieder kind

• Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid

• Wij leren onze leerlingen samen te werken en samen te leven

• Wij leren leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces

• Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van hun kinderen

• Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden

De leerkrachten zelf en de liefde voor hun beroep!

Schoolleider ‘levensader van de school’.

De kracht zit ‘m in het team, veel aandacht voor het individuele kind en extra ondersteuning.

Trots op kooklokaal

Ik vind het mooi om te zien dat er naar elke individueel gekeken wordt waar zijn of haar krachten liggen. Er is goede communicatie met ouder en leerkracht.

Een warm bad

Het draait écht om het kind. Er wordt heel actief meegedacht en gepuzzeld. Vanuit grote betrokkenheid, goede sfeer en gelijkwaardigheid.

Veel aandacht voor iedereen.

Ik voel me gehoord.

Heel blij met de HB groep!

Ik zie dat mijn kind met plezier naar school gaat.

Leerlingen voelen zich veilig

Kind staat centraal, veilige omgeving, betrokkenheid hoog.

Bonte Vlinder kijkt wat kind en ouders nodig hebben.

Ik gun alle leerlingen een periode op de Bonte Vlinder.

Kleine groepen

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich op hun eigen manier ontwikkelen.

Schoolplan
Het schoolplan is een document waarin een school elke vier jaar het beleid beschrijft dat zij voert om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te bewaken. Scholen zijn verplicht om een schoolplan te schrijven. De inspectie ziet toe op de inhoud en de uitvoering van het schoolplan. In het schoolplan staat niet alleen het onderwijskundige beleid beschreven, met daarin beschreven het pedagogisch klimaat, didactisch handelen, ondersteuning en begeleiding en burgerschap. Ook personeelsbeleid,  kwaliteitszorg en veiligheid komen aan bod. Veiligheid is een belangrijk onderdeel in het schoolplan. Scholen zijn een afspiegeling van een snel ontwikkelende samenleving. Hierdoor kunnen veiligheidsvraagstukken ontstaan en om daar goed mee om te kunnen gaan gelden er wettelijke verplichtingen en regels. Sinds augustus 2016 zijn scholen wettelijk verplicht om te zorgen voor sociale veiligheid op school. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren, de effecten van dit beleid monitoren en een aanspreekpunt aanstellen om het beleid tegen pesten te coördineren.

In het schoolplan 2023-2027 zetten wij ons schoolcencept uiteen. Waar staan we voor? Waar gaan we voor? welke ambities en doelen hebben we voor de komende vier jaar en hoe zetten we deze weg in de tijd.

Ons schoolplan is leidend voor onze jaarplannen. Voorafgaand aan elk schooljaar stellen we een jaarplan op, waarin onze onderwijskundige doelen en ambities uitgewerkt worden in concrete acties. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw vastgesteld in gesprek met bestuur, team en MR.

bekijk hier het schoolplan van De Bonte Vlinder 2023-2027


Comments are closed.

Back to Top ↑