Schoolverlaters

Overstap po-vo op De Bonte Vlinder

In groep 8 krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op De Bonte Vlinder tot stand komt.

De schoolverlaters van De Bonte Vlinder
In de afgelopen vijf jaar stroomden 17% van onze leerlingen naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs in de richting van VMBO-TL, HAVO of VWO, 48% naar VMBO BBL met en zonder LWOO en VMBO KBL en 35% stroomt uit naar het Praktijkonderwijs. Een enkel jaar hebben we een leerling die, in overleg met ouders, uitstroomt naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Het draait écht om het kind. Er wordt heel actief meegedacht en gepuzzeld. Vanuit grote betrokkenheid, goede sfeer en gelijkwaardigheid.

Ik vind het mooi om te zien dat er naar elke individueel gekeken wordt waar zijn of haar krachten liggen. Er is goede communicatie met ouder en leerkracht.

Kleine groepen

Veel aandacht voor iedereen.

Trots op kooklokaal

Ik zie dat mijn kind met plezier naar school gaat.

Kind staat centraal, veilige omgeving, betrokkenheid hoog.

Een warm bad

Bonte Vlinder kijkt wat kind en ouders nodig hebben.

Heel blij met de HB groep!

De kracht zit ‘m in het team, veel aandacht voor het individuele kind en extra ondersteuning.

Schoolleider ‘levensader van de school’.

Ik voel me gehoord.

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich op hun eigen manier ontwikkelen.

Leerlingen voelen zich veilig

Ik gun alle leerlingen een periode op de Bonte Vlinder.

De leerkrachten zelf en de liefde voor hun beroep!

Totstandkoming schooladvies

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het CITO of BOOM – leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve deze toetsen nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO of BOOM) toetsen worden altijd op de ouderavonden met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten. Hierdoor heeft u goed zicht op het didactisch niveau van uw kind.

In groep 8 nemen we een didactisch onderzoek (Drempelonderzoek) af. Deze toets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten op dat moment van de leerlingen en genereert een niveau-indicatie. Ook zal er in de groep een intelligentie onderzoek worden afgenomen (ADIT). Dit is een digitale adaptieve toets.

Team Leerlingzorg bespreekt samen met de leerkracht alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen schooladvies. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie.

Het schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: het voortgezet onderwijs moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken.

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo

Tijdens het adviesgesprek ontvangt u het schooladvies. Met dit advies kunt u zich tijdig oriënteren op een passende vo-school. Ook ontvangt u dan een scholenlijst met alle vo-scholen. Dit zijn vo- scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens het adviesgesprek zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maken de ouders met hun kind een voorkeurslijst. Het advies is om minimaal 7 scholen in te vullen, om de kans op een plek te vergroten. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.

Onderwijskundigrapport

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen.

Doorstroomtoets

De leerlingen maken in de tweede helft van groep 8 een verplichte Doorstroomtoets: Route 8. Doet uw kind het beduidend beter op de Doorstroomtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de Doorstroomtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

Tijdpad schooladvies groep 1 t/m 8

De ontwikkeling (leeropbrengsten en sociaal-emotioneel) van uw kind worden besproken tijdens ouderavonden naar aanleiding van vragen van uw kant of het rapport.

Groep 5:

 • Juli: Leerroute en uitstroomperspectief wordt vastgesteld en besproken tijdens oudergesprek

Groep 6:

 • Juli: De voortgang in de vastgestelde leerroute en uitstroomperspectief wordt besproken in oudergesprek.

Groep 7:

 • September: Voorlichtingsavond voor ouders over het voortgezet onderwijs na groep 8
 • Juli: Voorlopig schooladvies.

Groep 8:

 • September: Voorlichtingsavond voor ouders over de aanmeldprocedure naar het voortgezet onderwijs.
 • Oktober: afname Drempelonderzoek en ADIT
 • November: Schooladviesgesprekken
 • November/December: bezoeken voorgezet onderwijs scholen met de groep
 • November/December: ouders worden uitgenodigd om een account aan te maken in het aanmeldsysteem Onderwijs Transparant. Hiermee kunnen ouders hun kind aanmelden en ontvangen zij berichten over de aanmelding en toelating van hun kind.
 • Januari-Maart: oriëntatie vo - ouders en kinderen bezoeken open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het schooladvies.
 • Februari: Doorstroomtoets.
 • Maart: Leerlingen en ouders ontvangen het definitieve schooladvies in geval van bijstelling.
 • Maart: Ouders melden hun kind aan op het vo.
 • Mei: Toelatingsbericht vo

 


Comments are closed.

Back to Top ↑