Schoolverlaters

De schoolverlaters van De Bonte Vlinder
In de afgelopen vijf jaar stroomden 17% van onze leerlingen naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs in de richting van VMBO-TL, HAVO of VWO, 48% naar VMBO BBL met en zonder LWOO en VMBO KBL en 35% stroomt uit naar het Praktijkonderwijs. Een enkel jaar hebben we een leerling die, in overleg met ouders, uitstroomt naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

De overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs
De afstemming met het Voortgezet onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van team leerlingzorg en de groepsleerkracht van uw kind.

In de jaren waar uw zoon of dochter op de Bonte Vlinder zit, volgen wij uw zoon of dochter middels de afgenomen CITO toetsen of hij of zij zich volgens de vastgestelde leerroute ontwikkelt. In het jaar waarin uw zoon of dochter in groep 6 zit kijken we al wat gerichter naar de uitstroombestemming. We kijken niet alleen naar leerprestaties, maar ook naar inzet, interesse, motivatie en mentaliteit. Vanaf eind groep 7 wordt er met u als ouder(s)/verzorger(s) een voorlopig schooladvies besproken.

In het laatste jaar dat uw zoon of dochter op school zit is er in oktober een voorlichtingsavond voor de ouders. Op deze avond krijgt u alle informatie over het laatste schooljaar en wat u moet doen om uw kind aan te melden voor een school in het Voortgezet Onderwijs. Ook in de loop van het schooljaar wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van wat er gaat gebeuren. Verder biedt de school ondersteuning bij het maken van de keuze voor een nieuwe school.

De Bonte Vlinder heeft als doel dat onze leerlingen zo optimaal mogelijk instromen in het voortgezet onderwijs dat passend is. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we leerlingen overdragen.

De procedure voor advisering naar het Voortgezet onderwijs
Sinds 2015 is het advies van de basisschool beslissend voor plaatsing van de groep 8 leerlingen in het voortgezet onderwijs. De beoordeling van de leerkracht is belangrijk geworden voor een bindend schooladvies. Om zeker te zijn van zo’n beslissing nemen wij als school bij de leerlingen in groep 8 twee landelijk genormeerde toetsen af. Dat zijn het drempelonderzoek van 6,7,8 en de ADIT van A-vision.

Het drempelonderzoek is ontworpen als ondersteuning voor het geven van een goed schoolverlatersadvies. De test richt zich op het didactisch presteren van de leerling. Door middel van vijf toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen wordt het mogelijk om, naast de afgenomen CITO toetsen van in voorgaande schooljaren, te kijken binnen welke leerweg een leerling (op didactisch niveau) het beste geplaatst kan worden. Het Drempeladvies geeft een richting aan. Op basis van het profiel, soms kan een leerling het één beter dan het andere, maar meer nog op basis van de bevindingen van de jaren op de basisschool, kan het uiteindelijke advies van de school hoger of lager uitvallen.

De Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT) is een intelligentietest voor schoolverlaters. De ADIT is een groepsgewijs afneembare intelligentietest, die tot doel heeft kinderen aan het einde van de basisschool te beoordelen ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs. Zij maken het advies, naast de afgenomen CITO- toetsen in de voorgaande jaren en de beoordeling van school, het schooladvies compleet.

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich op hun eigen manier ontwikkelen.

Leerlingen voelen zich veilig

Bonte Vlinder kijkt wat kind en ouders nodig hebben.

Trots op kooklokaal

Een warm bad

De kracht zit ‘m in het team, veel aandacht voor het individuele kind en extra ondersteuning.

Kind staat centraal, veilige omgeving, betrokkenheid hoog.

Ik vind het mooi om te zien dat er naar elke individueel gekeken wordt waar zijn of haar krachten liggen. Er is goede communicatie met ouder en leerkracht.

De leerkrachten zelf en de liefde voor hun beroep!

Het draait écht om het kind. Er wordt heel actief meegedacht en gepuzzeld. Vanuit grote betrokkenheid, goede sfeer en gelijkwaardigheid.

Heel blij met de HB groep!

Schoolleider ‘levensader van de school’.

Ik zie dat mijn kind met plezier naar school gaat.

Veel aandacht voor iedereen.

Ik gun alle leerlingen een periode op de Bonte Vlinder.

Ik voel me gehoord.

Kleine groepen

 

In de maand december geven wij als school een advies voor uw zoon of dochter richting het VO. Bij de totstandkoming van deze advisering wordt in ieder geval gebruik gemaakt van de hierboven genoemde toetsen, de CITO toetsen in voorgaande leerjaren volgens vastgestelde leerroute en de beoordeling van school.

In onze beoordeling kijken wij niet alleen naar toetsscores, maar ook naar de belemmerende en stimulerende factoren van uw zoon of dochter. Deze advisering wordt, zodra alle gegevens verwerkt zijn, tijdens het adviesgesprek op school met u besproken.

Alle toetsen en onderzoeken zijn bedoeld om een kind zo goed mogelijk te kunnen adviseren richting de juiste schoolkeuze.

De resultaten daarvan worden meegegeven in het onderwijskundig rapport naar de ontvangende school van voortgezet onderwijs. Dit rapport wordt naar u gestuurd om te kijken naar wijzigingen en/of toevoegingen. Daarna kunt u het definitieve onderwijskundig rapport op een afgesproken datum op school komen ophalen. In dit onderwijskundig rapport zit een unieke code waarmee u uw zoon of dochter kunt aanmelden op de gekozen school voor voortgezet onderwijs.

In de Wet Eindtoetsing PO (2014-2015) wordt het afnemen van de eindtoets vanaf het schooljaar 2019-2020 ook verplicht voor leerlingen in het speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO). Voor zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn, kan het bevoegd gezag van de school ontheffing verlenen. Sinds 2018-2019 nemen wij na het geven van het basisschooladvies een eindtoets af in groep 8. Wij nemen de eindtoets Route 8 af van A-VISION. Deze toets is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het schooladvies van de basisschool is leidend. Het voortgezet onderwijs moet uitgaan van het advies van de basisschool. De uitslag van de eindtoets ROUTE 8 is een tweede gegeven. Indien het toetsadvies van de ROUTE 8 eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, dient het schooladvies te worden heroverwogen.

Vaak hebben ouders veel vragen, en soms ook zorgen, over hoe het met hun kind zal gaan in het Voortgezet Onderwijs. Hebt u die vragen ook? Maak dan een afspraak met de leerkrachten van groep 8 of met Team leerlingzorg. U kunt ook een afspraak maken als uw kind nog geen schoolverlater is.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑