Schoolverlaters

Overstap po-vo op De Bonte Vlinder 

In groep 8 krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op De Bonte Vlinder tot stand komt.  

Bonte Vlinder kijkt wat kind en ouders nodig hebben.

Het draait écht om het kind. Er wordt heel actief meegedacht en gepuzzeld. Vanuit grote betrokkenheid, goede sfeer en gelijkwaardigheid.

Kind staat centraal, veilige omgeving, betrokkenheid hoog.

De kracht zit ‘m in het team, veel aandacht voor het individuele kind en extra ondersteuning.

Schoolleider ‘levensader van de school’.

Ik gun alle leerlingen een periode op de Bonte Vlinder.

Trots op kooklokaal

Ik zie dat mijn kind met plezier naar school gaat.

Heel blij met de HB groep!

De leerkrachten zelf en de liefde voor hun beroep!

Ik voel me gehoord.

Kleine groepen

Een warm bad

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich op hun eigen manier ontwikkelen.

Veel aandacht voor iedereen.

Ik vind het mooi om te zien dat er naar elke individueel gekeken wordt waar zijn of haar krachten liggen. Er is goede communicatie met ouder en leerkracht.

Leerlingen voelen zich veilig

Totstandkoming schooladvies  

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het CITO of BOOM – leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve deze toetsen nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO of BOOM) toetsen worden altijd op de ouderavonden met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten. Hierdoor heeft u goed zicht op het didactisch niveau van uw kind. 

In groep 8 nemen we een didactisch onderzoek (Drempelonderzoek) af. Deze toets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten op dat moment van de leerlingen en genereert een niveau-indicatie. Ook zal er in de groep een intelligentie onderzoek worden afgenomen (ADIT). Dit is een digitale adaptieve toets.  

Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie. 

Het schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: het voortgezet onderwijs moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. 

Interne organisatie rondom het basisschooladvies 

Vanuit team Leerlingzorg hebben de intern begeleiders van de bovenbouw en C+ groepen een voortrekkersrol. Zij bespreken samen met de leerkracht en directie alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen schooladvies. De intern begeleiders krijgen ondersteuning vanuit team Leerlingzorg waarbij de directie eindverantwoordelijk is voor het hele proces. De SPPOH kan in bepaalde situaties meedenken met school en ouders.  

Ondersteuning bij de oriëntatie en het aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs.  

Tijdens het adviesgesprek in groep 8 ontvangt u het schooladvies. Met dit advies kunt u zich tijdig oriënteren op een passende vo-school. Ook ontvangt u dan een scholenlijst met alle vo-scholen. Dit zijn vo- scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens het adviesgesprek zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maken de ouders met hun kind een voorkeurslijst. Het advies is om bij praktijk- en vmbo-onderwijs minimaal 4 scholen in te vullen, bij havo minimaal 6 scholen en bij vwo minimaal 8 scholen om de kans op een plek te vergroten in de eerste ronde. Dit is echter geen plaatstingsgarantie. Deze voorkeurslijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd. Als een leerling onverhoopt op alle scholen van de voorkeurslijst uitgeloot is, zullen wij contact met u opnemen op de dag van de uitslag. 

Onderwijskundig rapport 

 Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen. 

Doorstroomtoets 

De leerlingen maken in de tweede helft van groep 8 een verplichte Doorstroomtoets: Route 8. Doet uw kind het beduidend beter op de Doorstroomtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de Doorstroomtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde. 

Scholenwijzer, VO-gids en BOVO website 

De Haagse Scholenwijzer is aangewezen plek voor u als  voor ouder om de zoektocht in het vo te starten. De site biedt een compleet overzicht van alle vo-scholen in de BOVO-regio. U kunt hier scholen zoeken op postcode, niveau en andere specifieke kenmerken. Op de site is ook een overzicht van alle open dagen in de regio te vinden. Meer informatie over de BOVO procedure is te vinden op de BOVO website. Voor meer informatie kunt ook kijken in de VO gids 2024. In deze editie vind je alle informatie over het schooladvies, de doorstroomtoets en de gewijzigde aanmeldingsprocedure.

Mer informatie kunt u vinden in de Scholenwijzerde VO-gidsBOVO Haaglanden

Tijdpad schooladvies groep 1 t/m 8 

De ontwikkeling (leeropbrengsten en sociaal-emotioneel) van uw kind worden besproken tijdens ouderavonden naar aanleiding van vragen van uw kant of het rapport.  

Groep 5: 

 • Juli: Leerroute en uitstroomperspectief wordt vastgesteld en besproken tijdens oudergesprek 

Groep 6: 

 • Juli: De voortgang in de vastgestelde leerroute en uitstroomperspectief wordt besproken in oudergesprek.  

Groep 7: 

 • September: Voorlichtingsavond voor ouders over het voortgezet onderwijs na groep 8   
 • Juli: Voorlopig schooladvies wordt vastgesteld door leerkracht groep 7, IB en directie. Het voorlopig advies wordt besproken in een oudergesprek.  

Groep 8:  

 • September: Voorlichtingsavond voor ouders over de aanmeldprocedure naar het voortgezet onderwijs.   
 • Oktober: afname Drempelonderzoek en ADIT 
 • November: Schooladviesgesprekken 
 • November/December: bezoeken voorgezet onderwijs scholen met de groep  
 • November/December: ouders worden uitgenodigd om een account aan te maken in het aanmeldsysteem Onderwijs Transparant. Hiermee kunnen ouders het onderwijskundig rapport inzien, hun kind aanmelden en ontvangen zij berichten over de aanmelding en toelating van hun kind. 
 • Januari-Maart: oriëntatie vo - ouders en kinderen bezoeken open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het schooladvies. 
 • Februari: Doorstroomtoets. 
 • Maart: Leerlingen en ouders ontvangen het definitieve schooladvies in geval van bijstelling. 
 • Maart: Ouders melden hun kind aan op het vo. 
 • Mei: Toelatingsbericht vo 

Comments are closed.

Back to Top ↑