C+ groepen SBO De Bonte Vlinder

Passend Onderwijs voor dubbel bijzondere leerlingen¹

De combinatie plus groepen (C+) zijn sinds het schooljaar 2019-2020 een onderdeel van het passend onderwijsaanbod binnen het Speciaal Basisonderwijs (SBO) op de Bonte Vlinder. De leerlingen die hier naar school komen zijn kinderen met begaafde capaciteiten en specifieke onderwijs en ondersteuningsbehoeften.

Visie en Uitgangspunt SBO De Bonte Vlinder

Visie: ieder kind groeit samen met anderen tot de beste versie van zichzelf.

Uitgangspunt: ons onderwijs leidt tot ontwikkeling als we rust en uitdaging bieden, betrokken zijn en het goede voorbeeld geven.

Het creëren van een pedagogisch-psychologisch veilig leerklimaat, een ondersteunende en gestructureerde omgeving waarbinnen onze leerlingen tot leren komen, staat centraal in ons pedagogisch handelen. We stemmen af op de drie universele basisbehoeften relatie, competentie en autonomie, waardoor onze leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken en zich positief kunnen ontwikkelen (zelfdeterminatietheorie) (Ryan & Deci, 2000).

Doelgroep
De C+ groepen bieden ‘dubbel bijzondere leerlingen’¹ een lesplaats binnen het Speciaal Basis Onderwijs waar zij tot ontwikkeling kunnen komen. Deze leerlingen met een begaafd potentieel worden binnen het reguliere basisonderwijs belemmerd door bijvoorbeeld ernstige faalangst of het verliezen van motivatie voor school. Sommige leerlingen hebben een diagnose zoals ADHD of een autisme- spectrumstoornis (ASS), maar een dergelijke diagnose is geen voorwaarde tot plaatsing in de C+ groep.

¹“Dubbel-bijzondere (…) leerlingen hebben enerzijds (kenmerken van) zeer hoge intellectuele capaciteiten en anderzijds (kenmerken van) leer- of ontwikkelingsproblemen; dit wordt zichtbaar in een ontwikkelingsprofiel met intra-individuele discrepanties tussen sterktes en (relatieve) zwaktes, die speciale psycho-educatieve behoeften met zich mee kunnen brengen; deze profielen verschillen sterk tussen individuen” (Burger-Veltmeijer, Kroesbergen, Minnaert & Hoogeveen (2018) De hierbij meewegende diagnostische criteria zijn de intellectuele capaciteiten, leerproblemen, ontwikkelingsproblemen en neuropsychologische functies van de leerlingen (Burger-Veltmeijer et al., 2018).

Ik vind het mooi om te zien dat er naar elke individueel gekeken wordt waar zijn of haar krachten liggen. Er is goede communicatie met ouder en leerkracht.

Ik zie dat mijn kind met plezier naar school gaat.

Bonte Vlinder kijkt wat kind en ouders nodig hebben.

Kleine groepen

Schoolleider ‘levensader van de school’.

De leerkrachten zelf en de liefde voor hun beroep!

Veel aandacht voor iedereen.

Een warm bad

Kind staat centraal, veilige omgeving, betrokkenheid hoog.

Ik gun alle leerlingen een periode op de Bonte Vlinder.

Heel blij met de HB groep!

Ik voel me gehoord.

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich op hun eigen manier ontwikkelen.

Leerlingen voelen zich veilig

De kracht zit ‘m in het team, veel aandacht voor het individuele kind en extra ondersteuning.

Trots op kooklokaal

Het draait écht om het kind. Er wordt heel actief meegedacht en gepuzzeld. Vanuit grote betrokkenheid, goede sfeer en gelijkwaardigheid.

Procedure van toeleiding
Het uitgangspunt is de reguliere procedure van toeleiding zoals deze binnen het samenwerkingsverband SPPOH loopt. Handelingsgericht werken en arrangeren staat hierbij centraal. We werken aan overzicht, inzicht en uitzicht voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Voor plaatsing in de C+ groep is een TLV SBO met een uitgevoerde toeleidingsprocedure C+ nodig.

 • De huidige basisschool signaleert volgens reguliere interne zorgroute dat leer- en of persoonlijkheidseigenschappen passend zijn bij begaafde leerlingen welke de mogelijkheden van de basisondersteuning overstijgen. 
 • De basisschool betrekt onderwijsadviseur SPPOH om mee te denken. 
 • Het is voor de basisschool en ouders duidelijk dat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van de huidige school overstijgen. 
 • De basisschool betrekt het steunpunt Begaafdheid (begaafdheid@bontevlinder.nl) om mee te denken. 
 • De basisschool blijft handelingsverlegen en organiseert een advies MDO.
 • In dit MDO wordt door de adviseur passend onderwijs van SPPOH geadviseerd om SBO De Bonte Vlinder te betrekken voor:

Arrangement: De basisschool neemt contact op met AB-dienst Bonte Vlinder (ab@bontevlinder.nl). Er wordt gekeken naar een passende uitvoering van het arrangement.

Plaatsing C+ groepen: De basisschool neemt contact op met adjunct-directeur (l.balm@bontevlinder.nl). De leerling komt op de aanmeldlijst en zodra er zicht is op een plek, start de toeleiding.

 1. De toeleiding wordt uitgevoerd door de AB-dienst van de Bonte Vlinder. De ambulante begeleider  observeert het kind in de huidige groep, gaat met het kind in gesprek en leest het dossier. De verkregen gegevens worden beschreven in een analyse waarin de sterktes en zwaktes in het functioneren van de leerling naar voren komen.
 2. De ouders komen langs op de Bonte Vlinder voor een kennismaking.
 3. De Basisschool organiseert vervolgens een beslis MDO waarin de ambulant begeleider de analyse deelt. In dit MDO wordt besloten of de C+ groep van de Bonte Vlinder de passende plek voor de leerling kan zijn. Er wordt een TLV SBO aangevraagd.
 4. De leerling wordt ingescheven op de Bonte Vlinder en de intern begeleider  van de C+ groepen stemt met ouders en de huidige basisschool af hoe de kennismakingsperiode en de overstap zal verlopen. 


 

 

Uitgangspunten C+ groepen SBO De Bonte Vlinder:

 • De groep is toegankelijk is voor kinderen vanaf groep vier uit de regio Haaglanden.
 • De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn leidend voor plaatsing in de instroom- of de doorstroomgroep.
 • Binnen SBO De Bonte Vlinder kiezen we voor een groepsaanpak. Om een goed zelfbeeld te ontwikkelen en te behouden is het belangrijk dat hoogbegaafde leerlingen de mogelijkheid hebben om contact te maken met ontwikkelingsgelijken ('peers'). De individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen zijn zeer divers. Vanuit de groepsaanpak wordt maatwerk geleverd aan elk individu, maar er is geen sprake van individueel onderwijs.
 • Wij vinden het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden net zo belangrijk als het ontwikkelen van academische vaardigheden. Het aanleren en oefenen van sociale kennis wordt gekoppeld aan concrete (dagelijks voorkomende) sociale situaties. De leerkracht is een belangrijk rolmodel en maakt hierbij gebruik van modelleren.
 • Binnen de C+ groepen bieden de leerkrachten een structureel gedifferentieerd lesaanbod, afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling.
  Op De Bonte Vlinder richten we ons met ons onderwijs op de kerndoelen zoals deze door het Ministerie van Onderwijs voor het primair onderwijs (PO) zijn vastgesteld. We streven ernaar om deze kerndoelen te bereiken, rekening houdend met de talenten en mogelijkheden van de leerling.
 • De leerlingen werken allen met een persoonlijk leerplan. Dit plan is in samenspraak met de leerlingen opgesteld naar aanleiding van de toetsresultaten en analyses van de BOOM toetsen voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen.
 • Onze leerlingen ontwikkelen zich in verschillende systemen: op school met hun leerkracht en medeleerlingen en thuis met hun ouders en broertjes/zusjes. Er is sprake van wisselwerking: een kind ontwikkelt zich in interactie met zijn ouders, leerkracht en andere kinderen. Kind en omgeving beïnvloeden elkaar voortdurend. Wij zien het belang van een open communicatie met alle betrokkenen.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑