HB+ onderwijs

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen leerlingen uit de regio Haaglanden, die hoogbegaafd zijn en daarnaast zeer specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte hebben, terecht in een HB+ groep bij ons genoemd als de de C+ groep op SBO De Bonte Vlinder. Deze leerlingen kunnen onvoldoende tot ontwikkeling komen in het reguliere basisonderwijs. We weten dat ze veel potentieel hebben, maar dat zijn of haar motivatie en functioneren dusdanig in het geding is, dat er meer nodig is dan het regulier onderwijs. Dit kan dan gaan om een dubbele diagnose zoals ADHD of een autisme spectrumstoornis. Maar het kan zich ook uiten in (ernstige) faalangst en het verliezen van motivatie voor school. De leerlingen die in deze groep komen hebben een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs. In deze groep zullen de leerlingen gelijkgestemden ontmoeten en zal er, naast het aanbod dat de Bonte Vlinder biedt aan alle leerlingen, extra aandacht zijn voor de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Trots op kooklokaal

Heel blij met de HB groep!

Ik vind het mooi om te zien dat er naar elke individueel gekeken wordt waar zijn of haar krachten liggen. Er is goede communicatie met ouder en leerkracht.

Kind staat centraal, veilige omgeving, betrokkenheid hoog.

Ik gun alle leerlingen een periode op de Bonte Vlinder.

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich op hun eigen manier ontwikkelen.

Bonte Vlinder kijkt wat kind en ouders nodig hebben.

Ik zie dat mijn kind met plezier naar school gaat.

Een warm bad

De leerkrachten zelf en de liefde voor hun beroep!

Schoolleider ‘levensader van de school’.

Veel aandacht voor iedereen.

Ik voel me gehoord.

Het draait écht om het kind. Er wordt heel actief meegedacht en gepuzzeld. Vanuit grote betrokkenheid, goede sfeer en gelijkwaardigheid.

Leerlingen voelen zich veilig

De kracht zit ‘m in het team, veel aandacht voor het individuele kind en extra ondersteuning.

Kleine groepen

 

Procedure van toeleiding

Het uitgangspunt is de reguliere procedure van toeleiding zoals deze binnen het samenwerkingsverband SPPOH loopt. Handelingsgericht werken en arrangeren staat hierbij centraal. We werken aan overzicht, inzicht en uitzicht voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften (ondersteuningsplan SPPOH, 2017-2021). Op een aantal punten wordt specifiek gemaakt welke informatie, welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, van leerlingen die richting de SBO HB gaan van belang zijn.

Uitgangspunten

 • De groep heeft een Haaglanden functie, dit wil zeggen dat de groep in principe toegankelijk is voor kinderen uit Haaglanden.
 • Leerlingen stromen in principe in op twee momenten in het schooljaar (na de zomervakantie en na de kerstvakantie).
 • We richten ons op leerlingen in de instroomgroep, ongeveer leerjaar 4 t/m 6 en voor de doorstroomgroep met leerlingen uit leerjaar 6 t/m 8. Per leerling wordt maatwerk geleverd en wordt onderzocht of de leerling past binnen de groep.
 • De leerlingen kenmerken zich als hoogbegaafde leerlingen met zeer specifieke extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Zowel op het gebied van HB als op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en/of gedrag.
 • Bij de leerlingen die binnenkomen is de beperking voorliggend aan de hoogbegaafdheid. Dit wil zeggen dat een leerling wel toe is aan onderwijs, maar dat de bijkomende problematiek dusdanig voorop staat dat er meer nodig is dan regulier onderwijs. Het gaat echt om de top van de driehoek: Het kan gaan om een dubbele diagnose (twice exceptional) of HB leerlingen met complexe problematiek.
 • We maken bij de inschatting van de behoeften van een kind gebruik van de sterkte en zwakte heuristiek van Burger-Veltmeijer & Minnaert (2016)
 • Op de huidige school is helder dat een leerling de basisondersteuning overstijgt en dat ook de inzet van extra ondersteuning (OPP, HP en/of arrangement) niet tegemoet komt aan wat een leerling nodig heeft.
 • Uit de informatie (OPP, MDO en zo nodig andere documenten) wordt duidelijk op wat voor manier de leerling is begeleid in het leren en ontwikkelen, welke interventies zijn ingezet (specifiek gemaakt voor HB), wat effectief is en wat niet, welke bruikbare inzichten er zijn opgedaan en waarom er structureel intensievere begeleiding nodig is.
 • In het OPP en/of het MDO is de zienswijze en de input van ouders beschreven. Rekening houdend met het verschil in gedrag van een leerling op school en thuis.
 • Er is zicht op de ontwikkelingsvoorsprong van een leerling op de verschillende vakgebieden. Hierbij is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een signaleringsinstrument, een IQ onderzoek of een andere manier om een ontwikkelingsvoorsprong in kaart te brengen. Bij de inschatting kan de sterkte zwakte heuristiek van Burger-Veltmeijer verder inzicht geven.
 • Thuiszitters uitzonderlijk en hebben in principe voorrang. Er is steeds sprake van maatwerk.


 

Visie SBO De Bonte Vlinder

In onze visie heeft De Bonte Vlinder het vertrouwen dat door een passend onderwijsaanbod alle kinderen in staat zijn zich, op alle gebieden, optimaal te ontwikkelen. Voor een optimale groei hebben we elkaar nodig, dit vraagt een intensieve samenwerking met kinderen, teamleden en ouder(s)/verzorger(s). Je hebt een ander nodig om tot leren te komen. Met elkaar bereiden we ieder kind voor op de toekomst. De kinderen worden zo zelfstandig mogelijk gemaakt. Het streven is om de kinderen op te voeden tot een evenwichtige jong volwassene die zijn of haar volledig potentieel benut en een volwaardig en gelukkig leven kan leiden. We geven de kinderen zelfvertrouwen. De kinderen krijgen bij ons het gevoel te mogen zijn wie ze zijn en leren te vertrouwen op hun eigen kwaliteiten en kunnen. Wij stimuleren de kinderen om hun talenten te ontwikkelen en hebben oog voor de talenten die de kinderen bezitten. We leren de kinderen samenwerken en samenspelen. De kinderen zien de kwaliteiten in andere leerlingen, accepteren elkaar, hebben respect voor elkaar en zorgen samen voor een veilige omgeving.

Voor de leerlingen die zullen starten in één van onze C+ groep en geldt dat we dezelfde visie en missie hebben als voor alle andere leerlingen op De Bonte Vlinder. In ons onderwijs zullen we bij elke leerling kijken naar zijn of haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Ook een leerling waarbij sprake is van hoogbegaafdheid, is niet zomaar te vangen in een definitie. Zeker niet als er ook sprake is van bijkomende problematiek.

HB+ onderwijs in de C+ groep

We bieden de leerlingen een structureel gedifferentieerd lesaanbod, afgestemd op wat een leerling nodig heeft, op het cognitieve- en sociaal-emotionele gebied. Hierin zijn de kerndoelen van het primaire onderwijs de basis, dit wordt uitgebreid waar mogelijk.

Voor de begeleiding is het belangrijk om te weten wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er wordt vanuit een groepsaanpak maatwerk geleverd aan elke leerling, maar er is geen sprake van individueel onderwijs. Er is sprake van een specifieke setting met meer gelijkgestemden en/of een gespecialiseerd aanbod.

Voor de didactische behoefte bekijken we welke leerdoelen we willen behalen en welke aanpassingen we daarvoor in de leerstof kunnen maken. We stellen vast waar we de leerstof willen compacten, waar verrijken, op welke momenten de leerling instructie krijgt. Voor de pedagogische behoefte kijken we waar de kansen in het behalen van successen vergroot kunnen worden in het aanpassen van de leerstof. We ondersteunen de leerling in het inzicht krijgen in hun eigen leerproces en samen te kijken welke stappen er gemaakt kunnen gaan worden om een doel te kunnen behalen. Zodra de leerling kan laten zien dat hij de leerstof beheerst en het doel behaald gaan we verder naar het volgende doel.

Rondom de groep zullen we, naast de leerkrachten die de groep begeleiden, samenwerken met onze specialisten gericht op didactiek en gedrag uit ons Team Leerlingzorg, de speltherapeut en de tekentherapeut. We trekken hierin samen op met leerlingen, ouders en school met als doel de leerling een fijne periode op de basisschool te bieden.

Als uw zoon of dochter in aanmerking komt voor deze groep op De Bonte Vlinder nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen.

Ook voor vragen, kunt u altijd contact opnemen.

Laura Balm-Idzinga, adjunct-directeur

SBO De Bonte Vlinder
De Réaumurstraat 43
2562 TW Den Haag
T: 070 3634509
El.balm@bontevlinder.nl

 


Comments are closed.

Back to Top ↑