HB+

HB +
Vanaf schooljaar 2019-2020 zal voor regio Haaglanden op SBO De Bonte Vlinder een groep HB+ starten voor leerlingen, in de leeftijd van groep 5 en 6, die hoogbegaafd zijn en daarnaast zeer specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte hebben. Zij kunnen onvoldoende tot ontwikkeling komen in het reguliere basisonderwijs. Bij deze leerlingen weten we dat ze veel potentieel hebben, maar dat zijn of haar motivatie en functioneren dusdanig in het geding is, dat er meer nodig is dan het regulier onderwijs. Dit kan dan gaan om een dubbele diagnose zoals ADHD of een autisme spectrumstoornis. Maar het kan zich ook uiten in (ernstige) faalangst en het verliezen van motivatie voor school. De leerlingen die in deze groep komen hebben een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs. In deze groep zullen de leerlingen gelijkgestemden ontmoeten en zal er, naast het aanbod dat de Bonte Vlinder biedt aan alle leerlingen, extra aandacht zijn voor de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.  

Missie en visie
In onze visie heeft De Bonte Vlinder het vertrouwen dat door een passend onderwijsaanbod alle kinderen in staat zijn zich, op alle gebieden, optimaal te ontwikkelen. Voor een optimale groei hebben we elkaar nodig, dit vraagt een intensieve samenwerking met kinderen, teamleden en ouder(s)/verzorger(s). Je hebt een ander nodig om tot leren te komen. Met elkaar bereiden we ieder kind voor op de toekomst. De kinderen worden zo zelfstandig mogelijk gemaakt. Het streven is om de kinderen op te voeden tot een evenwichtige jong volwassene die zijn of haar volledig potentieel benut en een volwaardig en gelukkig leven kan leiden. We geven de kinderen zelfvertrouwen. De kinderen krijgen bij ons het gevoel te mogen zijn wie ze zijn en leren te vertrouwen op hun eigen kwaliteiten en kunnen. Wij stimuleren de kinderen om hun talenten te ontwikkelen en hebben oog voor de talenten die de kinderen bezitten. We leren de kinderen samenwerken en samenspelen. De kinderen zien de kwaliteiten in andere leerlingen, accepteren elkaar, hebben respect voor elkaar en zorgen samen voor een veilige omgeving. 

De kinderen van de Bonte Vlinder
Kinderen hebben vaak een niet al te gemakkelijke tijd achter de rug. Niet mee kunnen komen met taal en rekenen, ander werk moeten maken dan de rest van de klas, gepest worden of andere problemen in de omgang met leeftijdsgenoten. Ook het afscheid nemen van de vertrouwde basisschool, de vriendjes en vriendinnetjes en reacties uit de omgeving worden vaak door veel kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) als moeilijk ervaren. Nieuwe kinderen en hun ouders hebben vaak een tijdje nodig om te wennen aan de nieuwe omgeving. Zowel in de groep als daarbuiten is er veel ondersteuning mogelijk om er voor te zorgen dat de overgang zo goed mogelijk verloopt en uw kind:  

 • weer met plezier naar school komt en zich er prettig voelt  
 • duidelijkheid en structuur krijgt  
 • zin krijgt om te leren  
 • succes ervaart bij het leren van taal, rekenen en de andere vakken  
 • ervaart dat het leren vooruit gaat  
 • weer zelfvertrouwen krijgt  
 • waardering krijgt voor de dingen die hij of zij goed kan  
 • om leert gaan met wat hij of zij niet zo goed kan  
 • succes en plezier ervaart in de omgang met kinderen en volwassenen op school. 

Op onze school komen kinderen die extra zorg nodig hebben op het gebied van leren, gedrag, emotionele of sociaal-emotionele ontwikkeling. Vaak is het zo dat de problemen die een kind heeft met elkaar te maken hebben. Bij elk kind uit zich dat weer anders. In ons onderwijs houden we rekening met deze verschillen. Dit doen we door zo goed mogelijk te luisteren naar de vragen van de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s). Deze vragen vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs en ons zorgaanbod. Zo houden we bij het indelen van de groepen niet alleen rekening met de leeftijd van uw kind, maar bijvoorbeeld ook met het taal- en rekenniveau en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Het onderwijs in onze HB+ groep
Voor de leerlingen die zullen starten in onze HB+ groep geldt dat we dezelfde visie en missie hebben als voor alle andere leerlingen op De Bonte Vlinder. In ons onderwijs zullen we bij elke leerling kijken naar zijn onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.  

Ook een leerling waarbij sprake is van hoogbegaafdheid, is niet zomaar te vangen in een definitie. Zeker niet als er ook sprake is van bijkomende problematiek.  

We zijn op dit moment vol enthousiasme bezig met het opzetten van ons onderwijsprogramma voor deze groep leerlingen, maar we weten nu al waar wij in ons HB+ onderwijs aandacht voor zullen hebben: 

 • Een structureel gedifferentieerd lesaanbod, afgestemd op wat een leerling nodig heeft, op het cognitieve- en sociaal-emotionele gebied. Hierin zijn de kerndoelen van het primaire onderwijs de basis, dit wordt uitgebreid waar mogelijk.  
 • De leerlingen ondersteunen in het inzicht krijgen in hun eigen leerproces en samen met hen kijken welke stappen er gemaakt kunnen gaan worden.  
 • Dexecutieve functies (leren-leren, plannen en organiseren, taakaanpak). 
 • Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling  
 • Inzet op inzicht in zichzelf en in hun handelen 
 • De leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs.  

Er wordt vanuit een groepsaanpak maatwerk geleverd aan elke leerling, maar er is geen sprake van individueel onderwijs. Er is sprake van een specifieke setting met meer gelijkgestemden en/of een gespecialiseerd aanbod. In het aanbod is er sprake van focus zowel op de didactiek als op het gedrag.  

Rondom de groep zullen we naast de leerkrachten die de groep zullen begeleiden,  samenwerken met onze specialisten gericht op didactiek en gedrag uit ons Team Leerlingzorg, de speltherapeut en de tekentherapeut. We trekken hierin samen op met leerlingen, ouders en school met als doel om uw kind een fijne periode op de basisschool te bieden.   

Als uw zoon of dochter in aanmerking komt voor deze groep op De Bonte Vlinder nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen. 

Ook voor vragen, kunt u altijd contact met ons opnemen.  

Team HB+
Laura Balm
Monique van Embden
Mandy Loorij 

 

SBO De Bonte Vlinder
De Réaumurstraat 43
2562 TW Den Haag
T: 070 3634509
E: l.balm@bontevlinder.nl

 


Comments are closed.

Back to Top ↑