Inclusief onderwijs

Op weg naar inclusiever onderwijs

Onze wettelijke opdracht is een passende plek en gelijke onderwijskansen te bieden aan ieder kind. Hiervoor werken onze scholen samen in samenwerkingsverbanden. Bijna alle scholen van De Haagse Scholen maken deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden). Dit geldt niet voor de (V)SO-scholen, deze participeren in meerdere samenwerkingsverbanden. Het gezamenlijke doel binnen SPPOH is om voor elk kind op de meest passende plek het best passende onderwijs te realiseren. Hierbij streven we op de langere termijn naar inclusiever onderwijs, waarbij leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften steeds meer samen en dicht bij huis naar school kunnen.

De scholen werken op drie niveaus aan passend onderwijs: 1) de basisondersteuning, 2) extra ondersteuning door arrangementen (voor een individuele leerling of een klein groepje leerlingen) en 3) extra ondersteuning door plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Daarnaast heeft elke school een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Met deze profielen willen we ouders en andere scholen laten zien wat de scholen bieden aan basisondersteuning en extra ondersteuning. Zie het ondersteuningsplan van SPPOH voor meer informatie

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich op hun eigen manier ontwikkelen.

Trots op kooklokaal

De leerkrachten zelf en de liefde voor hun beroep!

Ik vind het mooi om te zien dat er naar elke individueel gekeken wordt waar zijn of haar krachten liggen. Er is goede communicatie met ouder en leerkracht.

Het draait écht om het kind. Er wordt heel actief meegedacht en gepuzzeld. Vanuit grote betrokkenheid, goede sfeer en gelijkwaardigheid.

Kind staat centraal, veilige omgeving, betrokkenheid hoog.

Ik zie dat mijn kind met plezier naar school gaat.

Kleine groepen

De kracht zit ‘m in het team, veel aandacht voor het individuele kind en extra ondersteuning.

Ik gun alle leerlingen een periode op de Bonte Vlinder.

Bonte Vlinder kijkt wat kind en ouders nodig hebben.

Ik voel me gehoord.

Veel aandacht voor iedereen.

Een warm bad

Schoolleider ‘levensader van de school’.

Heel blij met de HB groep!

Leerlingen voelen zich veilig

Het versterken en verbreden van de basisondersteuning van scholen zodat we eerder bepaalde problematiek bij kinderen kunnen signaleren en bijsturen, is een belangrijk speerpunt voor De Haagse Scholen. Verschillende scholen zetten zich hiervoor in, onder andere door meer samen te werken met kinderopvangpartners en jeugdzorg of door specifieke expertise te ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld houding en gedrag of het jonge kind. Hierbij benutten we zoveel mogelijk elkaars expertise. Om een passend aanbod te kunnen bieden aan ieder kind, is het versterken van de samenwerking tussen het reguliere basisonderwijs, SBO, SO, samenwerkingsverband en maatschappelijke partners heel belangrijk. Verschillende scholen van De Haagse Scholen werken met andere scholen en/of maatschappelijke partners samen aan een passend aanbod voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Als de basisschool waarop een kind zit of is aangemeld, dat onderwijs kan verzorgen, verandert er niets. Voor sommige kinderen, ongeveer 1 op de 20, is of blijf echter extra ondersteuning nodig. Kinderen die een specifieke behoefte hebben aan ondersteuning, die op de basisschool niet geboden kan worden, kunnen nog steeds terecht in het Speciaal Basis Onderwijs of het Speciaal Onderwijs. De basisschool van het kind vraagt dan een Toelaatbaarheidsverklaring aan bij SPPOH. De directeur van de school wordt eindverantwoordelijk voor de leerlingzorg. Hij of zij wordt hierbij ondersteund door de Intern begeleider van de school, een adviseur van SPPOH, en een schoolmaatschappelijk werker. Ook vindt er nauwe samenwerking plaats met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Ouders en school werken als partners samen waar het gaat om de zorg of extra ondersteuning voor het kind.

Kijk voor meer informatie bij de website van ons samenwerkingsverband: SPPOH

 

 


Comments are closed.

Back to Top ↑