Medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, kwaliteitsverbetering in het onderwijs en beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals het vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid of personeelsbeleid. De directie van de school neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. De argumenten die de medezeggenschapsraad(MR) naar voren brengt, wegen mee in het uiteindelijke besluit. Het blijft niet bij praten alleen. De MR heeft ook advies- en instemmingsrecht voor een aantal zaken. Dit is in de wet geregeld. Door contact op te nemen met de medezeggenschapsraad kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De leden van de MR, ouders en personeel, houden één gemeenschappelijk belang voor ogen: het scheppen en behouden van een optimaal schoolklimaat onder het motto: Wij bieden een passend (didactisch en sociaal-emotioneel onderwijs)aanbod voor ieder kind om tot leren te komen.

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. De zittingsduur van MR-leden bedraagt normaal gesproken drie jaar. Jaarlijks kunnen MR-leden aftreden. Voor de plekken die vrijkomen wordt aan ouders en leerkrachten gevraagd zich kandidaat te stellen. Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan volgen er verkiezingen van de MR.

Als u een keer een vergadering wilt bijwonen, ervaringen wilt delen, vragen heeft kunt u ons aanspreken of mailen op mr@bontevlinder.nl

U kunt de jaarplanning, het jaarverslag en de notulen van de vergaderingen altijd opvragen via j.tas@bontevlinder.nl

 


Comments are closed.

Back to Top ↑