Ambulante begeleiding

Welkom op de pagina van de ambulante dienst van SBO De Bonte Vlinder,

Vermoedelijk bent u hier terecht gekomen tijdens de zoektocht naar een passende oplossing voor de ondersteuningsvragen van één of meer van uw leerlingen. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe wij u kunnen ondersteunen in het bieden van passend onderwijs aan de aan u toevertrouwde leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de coordinator van de ambulante dienst, Corine Segers- van Zaanen.

✉️  ab@bontevlinder.nl
📞 070-3634509

Passend onderwijs

Het doel van de Wet passend onderwijs (2014) is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Een school moet elke leerling die bij de school is aangemeld een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aanbieden (zorgplicht). Kan de school dat niet zelf, dan moet zij de ouders een voorstel doen voor een ander, wél passend aanbod binnen hun samenwerkingsverband. Wij ondersteunen u graag bij het uitvoeren van de zorgplicht, zodat elke leerling zich weer op zijn plek voelt in de school en thuisnabij en passend onderwijs krijgt. Zoals één van onze eigen leerlingen zei: “Ik vind het knap hoe deze school ervoor zorgt dat kinderen weer graag naar school gaan!”

Wie zijn we?

Ons team bestaat uit gepassioneerde leerkrachten met ieder hun eigen expertise. Graag delen wij deze expertise met onze onderwijscollega’s in de regio Haaglanden.

Wat doen we?

Expertise
Ons team van ambulant begeleiders beschikt over uitgebreide kennis en ervaring betreffende:

 • Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen (3 t/m 7 jaar)
 • Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafde leerlingen
 • Leerlingen met ondersteuningsvragen op het gebied van leren, gedrag, de werkhouding en taakgerichtheid.
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van de cognitieve en executieve functies.

Individuele ondersteuning
U kunt bij ons terecht voor consultatie, observatie en advies. Wij denken handelingsgericht met u mee in een passend aanbod bij de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Daarnaast kunnen wij ook leerlingen individuele ondersteuning bieden vanuit een ingezet onderwijs-arrangement. Wij denken vanuit mogelijkheden, dus is er veel mogelijk!

Basisondersteuning
Naast de ondersteuning van leerlingen kunnen wij de school ook ondersteunen in het zorgdragen voor een brede basisondersteuning die past bij uw leerlingenpopulatie. Hierbij kunt u denken aan:

 • Ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van de ondersteuningsstructuur.
 • Ondersteuning bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van een leerling / groepje leerlingen en het formuleren van een passend aanbod.
 • Trajectbegeleiding van alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in de leeftijd van 2,5 t/m 13 jaar.
 • Coaching en begeleiding van de ondersteuningsfunctionaris (intern begeleider, kwaliteitsondersteuner, leerkrachtspecialist).
 • Coaching en begeleiding van leerkrachten bij handelingsgericht werken.
 • Aansluiten bij het MDO (Multi Disciplinair Overleg) voor consultatie en advies.

Onderzoek

 • Uitvoeren van een PDO (Pedagogische Didactische Observatie). Dit is een handelingsgericht diagnostisch observatie-instrument dat inzicht geeft in de sterke kanten van een peuter of kleuter op verschillende ontwikkelingsgebieden.
 • Ondersteunen bij het volgen van het dyslexieprotocol / dyscalculieprotocol
 • Uitvoeren van Didactisch Onderzoek

Toeleiding en terugplaatsing

Toeleiding reguliere sbo-groepen SBO De Bonte Vlinder
Wanneer er bij een leerling van de basisschool gedacht wordt aan plaatsing op SBO De Bonte Vlinder, start de procedure ‘toeleiding naar SBO’:

 • De huidige basisschool signaleert volgens reguliere interne zorgroute dat leer- en of persoonlijkheidseigenschappen zijn welke de mogelijkheden van de basisondersteuning overstijgen. 
 • Wanneer AB al is betrokken, kan de basisschool AB vragen mee te kijken met een leerling. Het dossier wordt gedeeld in OT.
  Wanneer AB niet is betrokken, neemt de basisschool middels ab@bontevlinder.nl contact op met AB om mee te kijken met een leerling. Het dossier wordt gedeeld in OT. 
 • De huidige basisschool benadert de directeur van SBO De Bonte Vlinder of er plek is. 
 • Ouders komen voor een rondleiding en kennismaking met de directeur.
 • Als ouders kiezen voor SBO De Bonte Vlinder én er plek is, gaan AB-ers het dossier screenen, de leerling observeren, houden een kindgesprek en sluiten aan bij MDO georganiseerd door de huidige basisschool. 
 • De huidige basisschool organiseert een beslis MDO. De betrokken AB-er heeft een adviserende rol. Het MDO beslist het SBO een passend aanbod kan leveren bij  de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. 
 • De betrokken AB-er koppelt dit besluit terug aan Team Leerlingzorg (TLZ) van SBO De Bonte Vlinder
 • Ouders worden uitgenodigd door de administratie voor het maken van een afspraak om de leerling in te schrijven. 
 • TLZ stemt met de ouders en de huidige basisschool af hoe de kennismakingsperiode en de overstap zal verlopen. 

 Toeleiding C+ groepen SBO De Bonte Vlinder

Terugplaatsing binnen het regulier onderwijs
Wanneer er met de leerling vanuit het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) toegwerkt wordt naar een terugplaatsing binnen het regulier onderwijs, kan ondersteuning vanuit onze ambulante dienst gewenst zijn. Ook op een later tijdstip in de schoolloopbaan van de leerling (op de reguliere basisschool) blijven wij beschikbaar voor consultatie, advies en ondersteuning.

 

 

 


Comments are closed.

Back to Top ↑