Onderwijs

Het onderwijs op de Bonte Vlinder
Op De Bonte Vlinder richten we ons met ons onderwijs op de kerndoelen zoals die voor het primair basisonderwijs zijn vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs. We streven er naar om die kerndoelen te bereiken, rekening houdend met de talenten en mogelijkheden van uw kind.

Ontwikkelingsperspectief
Vanuit het Ministerie van Onderwijs en de onderwijsinspectie hebben we als SBO-school de opdracht gekregen om voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief te formuleren. Daarin geven we aan wat wij verwachten dat een leerling gaat leren bij ons op school. Het ontwikkelingsperspectief bevat ook meteen de doelstellingen voor alle leergebieden die een leerling moet beheersen om door te kunnen stromen naar het type voortgezet onderwijs dat wij met de leerling denken te kunnen bereiken. Met deze doelstellingen schrijven wij een plan van aanpak.

Bonte Vlinder kijkt wat kind en ouders nodig hebben.

De leerkrachten zelf en de liefde voor hun beroep!

Ik gun alle leerlingen een periode op de Bonte Vlinder.

Het draait écht om het kind. Er wordt heel actief meegedacht en gepuzzeld. Vanuit grote betrokkenheid, goede sfeer en gelijkwaardigheid.

Leerlingen voelen zich veilig

Een warm bad

Schoolleider ‘levensader van de school’.

Ik zie dat mijn kind met plezier naar school gaat.

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich op hun eigen manier ontwikkelen.

Kind staat centraal, veilige omgeving, betrokkenheid hoog.

Heel blij met de HB groep!

De kracht zit ‘m in het team, veel aandacht voor het individuele kind en extra ondersteuning.

Ik voel me gehoord.

Kleine groepen

Trots op kooklokaal

Veel aandacht voor iedereen.

Ik vind het mooi om te zien dat er naar elke individueel gekeken wordt waar zijn of haar krachten liggen. Er is goede communicatie met ouder en leerkracht.

 

Leerroutes
Om dit goed te kunnen volgen hebben we leerroutes ontwikkeld. Elke leerroute heeft te behalen doelen (vanuit de CITO toetsen) om toe te werken naar de verwachte uitstroombestemming. Bij binnenkomst van een nieuwe leerling of aan het eind van groep 4 kijken we in welke leerroute uw zoon of dochter in kan stromen. We volgen hem of haar door de CITO toetsen te bekijken en zo steeds te kunnen zien of het kind zich ook goed ontwikkelt volgens de vastgestelde leerroute leerroute en de verwachte eindbestemming. We doen dit tijdens onze leerlingbesprekingen in januari en juni. Bij het rapportgesprek wordt er ook altijd met u doorgenomen hoe u uw zoon of dochter zich ontwikkelt op zijn of haar vastgestelde leerroute. Mocht er een bijstelling naar boven of beneden nodig zijn dan wordt dit met u besproken.

Onderwijsplannen en groepsplannen
We werken met onderwijsplannen. In een onderwijsplan staat beschreven welke doelen we willen behalen met de groep, welke leerstof aan de hele groep, subgroepen en/of individuele leerling wordt aangeboden om de gestelde doelen te bereiken. We beschrijven wat onze aanpak gaat worden, hoe we dit gaan organiseren in de groep en hoe we kunnen evalueren dat onze gestelde doelen ook zijn behaald.

In een groepsplan beschrijven we voor de vakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen welke aanpak uw zoon/dochter nodig heeft om het gestelde doel vanuit de leerroute te behalen. We evalueren elke tien weken in een groepsbespreking of leerlingbespreking of we de juiste aanpak hebben.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑