Zorg op de Bonte Vlinder

Rekening houden met verschillen tussen kinderen, betekent zorg voor zowel de didactische als de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Team Leerlingzorg 

Team Leerlingzorg (TLZ) is verantwoordelijk voor deze zorg rondom de kinderen van de Bonte Vlinder. Door voortdurend overleg, en afstemming met leerkrachten en ouders monitoren zij de ontwikkeling van de kinderen. Indien nodig sluiten daar nog een therapeut of externe deskundigheid bij aan.   

TLZ bestaat uit de volgende leden: 

Joanne de Waal, zorg coördinator, coördineert het interne en het externe zorgaanbod rondom een kind. Zij onderhoudt contacten met alle externe hulpinstanties die betrokken  zijn bij een kind of gezin, en vormt de schakel tussen school, ouders en hulpverlening.  

j.dewaal@bontevlinder.nl, werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Kai Heinsbroek, de gedragsspecialist, is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid. Zij heeft een centrale rol in het team ten aanzien van het pedagogisch klimaat binnen school. 

k.yu@bontevlinder.nl, werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

Nancy van der Zwan en Marge van Gardingen, intern begeleiders, zijn verantwoordelijk voor het didactisch beleid. Zij brengen de didactische ontwikkeling van de kinderen in kaart en coördineren het didactisch aanbod rondom het kind. 

 N.vanderZwan@bontevlinder. nl werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.      

M.vanGardingen@bontevlinder.nl werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag.         

Linda de Wekker, intern begeleider C+, is verantwoordelijk voor het didactisch beleid, brengt de didactische ontwikkeling van de kinderen in kaart en coördineert het didactisch aanbod rondom het kind. Daarnaast coördineert zij het zorgaanbod rondom een kind dat in één onze HB+ groepen zit. Zij onderhoudt contacten met alle hulpinstanties die betrokken zijn bij een kind of gezin, en vormt de schakel tussen school, ouders en hulpverlening.  

l.dewekker@bontevlinder.nl, werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag. 

THERAPIE  

Psychomotorische kindertherapie- PMKT 

Psychomotorische kindertherapie oftewel PMKT, is bedoeld voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in hun gedrag. PMKT wordt gegeven door onze therapeut Rogier Burgers 

Elk kind beweegt op zijn eigen unieke wijze in de wereld. De ervaringen die een kind opdoet bepalen de sociaal emotionele ontwikkeling. Bewegen en spelen zijn de belangrijkste instrumenten binnen de PMKT. Een belangrijk doel is spelenderwijs te leren omgaan met het leren verwerken van emoties, stress te reguleren en nieuwe gedragspatronen te ontdekken die leiden tot zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. PMKT biedt op de Bonte Vlinder een vraag gestuurde, methodisch opgestelde behandelvorm met als doel de vastgelopen ontwikkeling c.q op te heffen of te verminderen en weer op gang te brengen. Hierdoor zijn kind en ouders instaat om op eigen kracht weer verder te gaan. PMKT bestaat uit een onderzoek, persoonlijk advies en behandelplan. 

ROTS EN WATER TRAINING 

Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining die ervoor kan zorgen dat kinderen meer zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Rots staat voor actie, iets kunnen doen om je eigen grenzen aan te geven. Water staat voor rust-samenwerking, en er soms even voor kunnen kiezen om niets te doen. Het kunnen kiezen tussen rots of water maakt dat een kind in controle kan zijn over zijn eigen handelen. Binnen rots en water wordt gewerkt aan lichaamsbewustzijn en emotioneel bewustzijn. Deze eigenschappen zijn een voorwaarde om te kunnen oefenen met sociale vaardigheden. Het aanvoelen en aangeven van eigen grenzen zorgen ervoor dat een kind makkelijker succeservaringen kan opdoen. De Rots en Water training is met name een sterk middel binnen groepsprocessen. De groep leert om af te stemmen op elkaar en vertrouwen te krijgen in zichzelf en elkaar. Dit maakt Rots en Water tot een mooi middel ter versterking van het groepsgevoel en individueel gevoel van zelfvertrouwen. 

In de bovenbouw (de groepen 7 en 8) krijgt elke groep de Rots-en Watertraining aangeboden door Rogier Burgers en Jorian van Emous. Op deze manier wordt de groepsdynamiek versterkt en wordt er ook bijgedragen aan de psycho-fysieke ontwikkeling van elke leerling.  

KINDER/TEKEN THERAPIE 

Kinder/tekentherapie is een vorm van beeldende psychosociale therapie, gericht op kinderen en jongeren. De therapie wordt verzorgd door Mariska Versteegh 

In tekentherapie kan een kind op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengen wat in hem of haar leeft. Naar aanleiding van een hulpvraag of klacht wordt er een tekening of beeld gemaakt. Materialen die gebruikt worden zijn o.a. kleurpotloden, krijt, waskrijt, oliepastels, houtskool, verf, collage, klei, steen. De tekentherapeut en het kind onderzoeken samen het ontstane beeld. Door de situatie te tekenen kan het probleem zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden. Door oplossingen in beeld te brengen, komt het kind meer in zijn of haar eigen kracht te staan, en weer in contact met zijn eigen gevoel. Ook het aanraken en /of verwerken van trauma kan een onderdeel zijn van de therapie.  

Het kind verkrijgt nieuwe inzichten, het zelfhelende vermogen wordt aangesproken en versterkt. De therapeut zet hierbij verschillende technieken en methoden in, zoals lichaamsexpressie, familie-opstellingen, voice-dialogue, ontspanningsoefeningen, visualisatie, geleide fantasie en associatietechnieken. 

Tekencoaching is een manier van werken die uitgaat van de huidige situatie, en is een methode om inzicht te krijgen in jezelf door middel van tekentaal. Wanneer er een tekening wordt gemaakt, wordt de innerlijke belevingswereld in beeld gebracht. Er wordt gewerkt vanuit de eigen hulpvraag, klacht of doelstelling. Het kind wordt gestimuleerd om het gestelde doel te bereiken waarbij verschillende methodieken worden toegepast zoals Teken Je Gesprek en tijdlijnen.  

SPELTHERAPIE 

In de spelkamer werkt de speltherapeut, Elly Mos. Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel als middel wordt ingezet. In de spelkamer werkt speltherapeut Elly Mos samen met Loet. Loetje is een medium Australian Labradoodle, zij is opgeleid tot therapiehond. 

Grote mensen praten wanneer ze iets dwars zit of wanneer ze iets heftigs hebben meegemaakt. Kinderen doen dat anders, in plaats van praten spelen ze over wat er in hun omgeving gebeurt. Als het kind aan het spelen is, kijkt en speelt de speltherapeut mee. Zo krijgt de therapeut een idee hoe het kind zijn/haar wereld beleeft. Gebeurtenissen die een kind zijn overkomen, worden in het spel herhaald en kunnen op die manier verwerkt worden.  

Spel is de taal van het kind en de speltherapeut maakt in de behandeling gebruik van spel. De spelkamer is daarvoor ingericht met veel verschillend spelmateriaal.  

 

Spelbegeleiding De begeleiding kan individueel of in een groepje worden gegeven. Hierbij staat centraal het opdoen van nieuwe spelervaringen, leren hoe je fijner met elkaar kunt samenspelen en meer zelfvertrouwen krijgen. 

Spelen/praten: soms heeft een kind behoefte aan een aantal keer spelen in de spelkamer. Kinderen kunnen zelf aangeven dat ze een afspraak voor de spelkamer willen maken. Deze vraag kan ook komen vanuit de ouders/verzorgers of school.  

Als uw kind in aanmerking komt voor therapie wordt dit met u besproken. Voor het starten van al onze therapieën is schriftelijke toestemming van de ouders nodig.  

DYSLEXIE 

Trix Eygenraam, de coördinator van de zorg rondom dyslexie, volgt samen met het Team Leerling zorg de lees-en spellingsontwikkeling van de kinderen vanuit ons dyslexieprotocol. Wanneer we vermoeden dat er bij uw kind sprake is van dyslexie, zal dat met u besproken worden. We verwijzen dan door voor verder onderzoek. Er zijn mogelijkheden om voor vergoeding van het onderzoek en de behandeling van dyslexie door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen. Als uw kind hier niet voor in aanmerking komt, adviseren wij u om zelf een onderzoek aan te vragen.  

Het Dyslexiecafé is bedoeld voor alle kinderen in de school die te maken hebben met lees- en spellingsproblemen en een dyslexieverklaring hebben.  

Onder begeleiding van Trix Eygenraam kunnen de kinderen met elkaar praten en van gedachten wisselen over hun ervaringen met leesproblemen of dyslexie. 

SCHOOL VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING (SVIB) 

De Bonte Vlinder heeft  twee gecertificeerde School Video Interactie Begeleiders:  Marieke Beintema, en Kai Heinsbroek. SVIB is een middel om leerkrachten en kinderen te ondersteunen in de klas. Aan de hand van korte video-opnames wordt de interactie tussen leerkracht en kind(eren) geanalyseerd. Videobeelden geven niet alleen zicht op de interactie tussen leerkracht en kinderen en kinderen onderling, maar ook op het klassenmanagement en de manier van instructie geven. SVIB kan ook worden ingezet om kinderen te helpen om tot gedragsverandering te komen. 

Met de opnames die gemaakt worden, wordt strikt vertrouwelijk omgegaan. Ze zijn alleen bedoeld voor gebruik binnen de school. 

LOGOPEDIE 

De Bonte Vlinder hoopt binnenkort weer een logopediste te zullen hebben binnen de school. 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK (SMW) 

De schoolmaatschappelijk werker en de zorgcoördinator van De Bonte Vlinder werken nauw samen om de zorg voor het kind zo zorgvuldig mogelijk op elkaar af te stemmen. Heeft u een opvoedingsvraag of behoefte aan andere ondersteuning in de thuissituatie, dan kunt u contact opnemen met onze schoolmaatschappelijk werker, José van Moorsel. j.vanmoorsel@smw-basisschool.nl, 06 23297713. José houdt iedere donderdagochtend van 8.30-10.00u inloopspreekuur op de Aucubastraat. Alle ouders van de Bonte Vlinder kunnen gebruik maken van dit spreekuur. 

KINDERFYSIOTHERAPIE 

De Bonte Vlinder biedt de mogelijkheid tot kinderfysiotherapie op school. Wanneer blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor fysiotherapie, dan kunt u een verwijsbrief aanvragen bij de huisarts en contact opnemen met Dorine Dekker, fysiotherapeute van Centrum Fysiotherapie Westduinen en werkzaam op De Bonte Vlinder. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dorine: dorinedekker@westduinen.nl 

MEDICIJNEN 

Het is belangrijk dat de groepsleerkracht weet welke medicijnen uw kind in moet nemen en dat er 

altijd voldoende medicijnen op school zijn. Verder is het is ook belangrijk dat u veranderingen (hoeveelheid, tijdstip van innemen, stoppen met innemen van medicijnen) op tijd doorgeeft aan de leerkracht van uw kind. De Bonte Vlinder beschikt over een medicijnenprotocol. 

DE GEZONDHEID VAN UW KIND 

Onze school werkt samen met de schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders dé plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. In het CJG werkt de GGD Haaglanden met diverse instellingen samen. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind. U ontvangt automatisch een uitnodiging, o.a. voor het gezondheidsonderzoek rond 5 en 10 jaar. Daarnaast is het altijd mogelijk om te bellen voor een extra gesprek of onderzoek. 

Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in dit programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging. 

De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG gebruiken de adresgegevens uit de Leerling administratie van de school. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit bij ons aangeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schoolartsen en -verpleegkundigen van het CJG. Op werkdagen kan dit telefonisch via 0800-2854070. Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl. 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG  

Campanulastraat 21, 2555 DA Den Haag, 070 – 7526970  

Hanenburglaan 339, 2565 GP Den Haag, 070 – 7526920 


Comments are closed.

Back to Top ↑