Zorg

Rekening houden met verschillen tussen kinderen, betekent ook zorg voor de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

We werken op school met een Team Leerlingzorg die verantwoordelijk is voor die zorg. Door voortdurend overleg en afstemming met leerkrachten en ouders monitoren zij de ontwikkeling van de kinderen.

Dit team bestaat uit de volgende leden:

Jacqueline Barsoumian, directeur

j.tas@bontevlinder.nl, werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Laura Balm, teamleider bovenbouwlocatie

l.balm@bontevlinder.nl, werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Joanne de Waal, zorg coördinator, coördineert het externe zorgaanbod rondom een kind. Zij onderhoudt contacten met alle externe hulpinstanties die betrokken is een kind, en vormt de schakel tussen school en hulpverlening.

j.dewaal@bontevlinder.nl, werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Kai Heinsbroek-Yu, gedragsspecialist, is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid. Zij heeft een centrale rol in het team ten aanzien van het pedagogisch klimaat binnen school. k.yu@bontevlinder.nl, werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Ilse Bruinooge, didactisch coördinator, is verantwoordelijk voor het didactisch beleid. Zij brengt de didactische ontwikkeling van de kinderen in kaart en coördineert het didactisch aanbod rondom het kind.

i.bruinooge@bontevlinder.nl, werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag

Karin Speltie, onderbouwspecialist, is verantwoordelijk voor het beleid van het onderwijs in de onderbouw en de zorg rondom het jonge kind.

k.speltie@bontevlinder.nl werkdagen: maandag,dinsdag, woensdag, donderdagochtend

School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

De Bonte Vlinder heeft vier gecertificeerde School Video Interactie Begeleiders: Ralf Kapel, Laura Balm, Marieke Beintema, Tamara Steenvoorden en Kai Heinsbroek SVIB in opleiding. SVIB is een middel om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen in de klas. Aan de hand van korte video-opnames wordt de interactie tussen leerkracht en leerling(en) geanalyseerd. Videobeelden geven niet alleen zicht op interactie tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling, maar ook het klassenmanagement en de instructie worden zichtbaar. SVIB wordt ook ingezet om leerlingen te filmen, met als doel hen te helpen tot gedragsverandering te komen.

De opnamen zijn strikt vertrouwelijk en zijn alleen bedoeld voor gebruik binnen de school. Als uw kind op De Bonte Vlinder geplaatst wordt, betekent dit dat opnames voor intern gebruik zonder verdere toestemming gemaakt kunnen worden.

Spelkamer

In de spelkamer begeleidt Elly Mos, onze speltherapeut, kinderen die vragen, zorgen of problemen hebben. Het kan zijn dat u als ouders/verzorgers of wij als school, denken dat uw kind baat kan hebben bij spelen in de spelkamer. Kinderen kunnen de volgende begeleiding krijgen in de spelkamer:

Spelbegeleiding: Begeleiding bij het leren spelen en nieuwe spelervaringen opdoen om zo de spelontwikkeling van het kind te stimuleren en het spelrepertoire uit te breiden.

Begeleiding bij het leren samen spelen: hoe speel je samen op een goede manier? Spelbegeleiding kan gegeven worden in de klas zelf, in een kleinere groep in de spelkamer of individueel in de spelkamer.

Spelen/praten: Soms heeft een kind behoefte aan een aantal keer spelen in de spelkamer. Kinderen kunnen zelf aangeven dat ze een afspraak voor de spelkamer willen maken. Deze vraag kan ook komen vanuit ouders/verzorgers of school.

Speltherapie: Volwassenen praten wanneer ze iets dwars zit of wanneer er iets met ze aan de hand is. Kinderen doen dat meestal anders, ze spelen liever. Spel is de taal van het kind en de speltherapeut maakt in de behandeling gebruik van spel. Voor het starten van speltherapie is schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers nodig.

Faalangst verminderen/Zelfvertrouwen krijgen: kinderen komen in een kleine, door school samengestelde groep, wekelijks in de spelkamer waar ze onder begeleiding van de speltherapeut een programma volgen om het zelfvertrouwen te vergroten door spelenderwijs meer over jezelf te weten te komen.

Rots en water training

Onze collega Rogier Burgers geeft de rots- en watertraining. De kinderen leren met deze training zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe met anderen samen te werken, spelen en leven (Water).

Kinder- en tekentherapie

Binnen de school werkt Mariska Versteegh als kinder/tekentherapeut op maandag, dinsdag en donderdag, waarin met name middels tekenen en schilderen inzicht wordt verkregen in de hulpvraag van de leerling. De nadruk van deze therapie ligt op het verklaren van gedragsproblemen, leren communiceren, het ontwikkelen van een vertrouwensband en de juiste hulp bieden naar aanleiding van de behoefte en de mogelijkheden van de leerling.

Eenmaal per jaar is er ADHD-coaching, waarin kinderen in 10 bijeenkomsten over hun ervaringen kunnen praten en middels (teken-)oefeningen inzicht krijgen in hun eigen gedrag

Dyslexie

Trix Eygenraam, de coördinator van zorg rondom dyslexie, volgt samen met het team leerling zorg de lees-en spellingsontwikkeling van de kinderen vanuit ons dyslexieprotocol. Wanneer we vermoeden dat er sprake is van dyslexie zal dit met u besproken worden. We verwijzen door voor verder onderzoek. Er zijn mogelijkheden om voor vergoeding van het onderzoek en de behandeling van dyslexie door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen. Als uw kind hier niet voor in aanmerking komt, adviseren wij u om zelf een onderzoek aan te vragen.

Op school hebben we een ‘dyslexiecafé’: dit is bedoeld voor alle kinderen in de school die te maken hebben met lees- en spellingsproblemen en een dyslexieverklaring hebben. Onder begeleiding van Trix Eygenraam kunnen de kinderen met elkaar praten en van gedachten wisselen over hun ervaringen met leesproblemen of dyslexie.

Dyscalculie

Jaymie Bakker, de coördinator van de zorg rondom dyscalculie, volgt samen met het team Leerlingzorg de rekenontwikkeling van de kinderen. Anders dan bij dyslexie is er onder deskundigen nog geen volledige overeenstemming over het begrip dyscalculie. Er is inmiddels wel een landelijk protocol. Wanneer we vermoeden dat er sprake is van dyscalculie zal dit met u besproken worden.

Logopedie

Wanneer blijkt dat uw kind logopedie nodig heeft, kunt u een verwijsbrief halen bij de huisarts en contact opnemen met Marleen van Kester logopediste van Logopediepraktijk Bomenbuurt en werkzaam op De Bonte Vlinder.

marleen@logopediebomenbuurt.nl

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

De schoolmaatschappelijk werker en de zorgcoördinator van De Bonte Vlinder werken nauw samen om de zorg voor het kind zo zorgvuldig mogelijk op elkaar af te stemmen. Heeft u een opvoedingsvraag of behoefte aan andere ondersteuning in de thuissituatie, kunt u contact opnemen met onze schoolmaatschappelijk werker, José van Moorsel. j.vanmoorsel@smw-basisschool.nl, 06 23297713

Kinderfysiotherapie

De Bonte Vlinder biedt de mogelijkheid tot kinderfysiotherapie op school. Wanneer blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor fysiotherapie dan kunt u een verwijsbrief aanvragen bij de huisarts en contact opnemen met Dorine Dekker, fysiotherapeute van Centrum Fysiotherapie Westduinen en werkzaam op De Bonte Vlinder.

dorinedekker@westduinen.nl

Medicijnen

Het is belangrijk dat de groepsleerkracht weet welke medicijnen uw kind in moet nemen en dat er steeds voldoende medicijnen op school zijn. Verder is het is ook belangrijk dat u veranderingen (hoeveelheid, tijdstip van innemen, stoppen met innemen van medicijnen) op tijd doorgeeft aan de groepsleerkracht. De Bonte Vlinder beschikt over een medicijnenprotocol.

De gezondheid van uw kind

Onze school werkt samen met de schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders dé plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. In het CJG werkt de GGD Haaglanden met diverse instellingen samen. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt, o.a. het gezondheidsonderzoek rond 5 en 10 jaar. Daarnaast is het altijd mogelijk om te bellen voor een extra gesprek of onderzoek.

Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in dit programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging.

De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG gebruiken de adresgegevens uit de Leerling administratie van de school. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven bij school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schoolartsen en -verpleegkundigen van het CJG. Op werkdagen kan dit telefonisch via 0800-2854070. Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl.

Jeugdgezondheidszorg

Campanulastraat 21, 2555 DA Den Haag, 070 – 7526970

Hanenburglaan 339, 2565 GP Den Haag, 070 – 7526920


Comments are closed.

Back to Top ↑